RNT – Thời gian Nitơ còn lại (Residual Nitrogen Time)

Thời gian Nitơ còn lại hay RNT là một cách chuyển đổi khí Nitơ bão hòa trong cơ thể sang thời gian để dễ dàng sử dụng với các bảng tính.